แบบฝึก12วิธีพูดภาษาเขมร 15ชุด


แบบฝึก12วิธีพูดภาษาเขมร  15ชุด

โหลดแบบฝึก12วิธีพูดภาษาเขมรได้ตามลิ้งกฺ์ด้านล่างนี้

ครูวัลลภ  สหุนาฬุ  ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่5 ด้านภาษาและวรรณกรรม (ภาษาเขมร)

คำนามภาษาเขมร (เนียเมียะซับเพียซาขะแมร์)


คำนามศัพท์ภาษาเขมร (เนียเมียะซับเพียซาขะแมร์)

โหลดศึกษาเพิ่มเติมตามลิ้งก์ด้านล่างนี้

ครูวัลลภ  สหุนาฬุ   ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 5 ด้านภาษาและวรรณกรรม (ภาษาเขมร)

Road to Asean Community


Road to Asean Community  สามารถดาวโหลดเอกสารศึกษาเพิ่มเติมได้

                                                      Road to Asean Community

asean  test copy

   download   Road to Asean Community   (หน้า)               

aeean22test copy

download   Road to Asean Community   (หลัง)

  ครูวัลลภ  สหุนาฬุ  ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๕

ด้านภาษาและวรรณกรรม (ภาษาเขมร)

goog at english speeling


เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง( goog at english speeling )    สามารถดาวโหลดเอกสารศึกษาเพิ่มเติมได้

                                                      goog  at  english  speeling

Microsoft Word - Good  at  English  Spelling

   download   goog  at  english  speeling  (หน้า)               

spellingด้านหลัง

download   goog  at  english  speeling    (หลัง)

  ครูวัลลภ  สหุนาฬุ  ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๕

ด้านภาษาและวรรณกรรม (ภาษาเขมร)

การบูณาการภาษาถิ่น 3 ภาษา


เรียนรู้การบูรณาการภาษาถิ่น 3 ภาษา ด้วยตนเอง    สามารถดาวโหลดเอกสารศึกษาเพิ่มเติมได้

                                                        การบูรณาการภาษาถิ่น 3 ภาษา 

3ภาษาด้านหน้า

                                       download  การบูรณาการภาษาถิ่น 3 ภาษา (หน้า)  

3ภาษาด้านหลัง

                                        download  การบูรณาการภาษาถิ่น 3 ภาษา  (หลัง)

 

  ครูวัลลภ  สหุนาฬุ  ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๕

ด้านภาษาและวรรณกรรม (ภาษาเขมร)